Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Arnhild Bakken: verdien av helsescreening blant toppidrettsutøvere

Arnhild Bakken: verdien av helsescreening blant toppidrettsutøvere

Introduksjon

Arnhild Bakken ved Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, og Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital i Qatar, vil 23. august forsvare sin avhandling for graden PhD (philosophiae doctor): "The benefits of periodic health evaluation in professional football - a focus on musculoskeletal screening".

Nyheter hovedbilde

Arnhild er utdannet fysioterapeut, og fullførte mastergrad i idrettsfysioterapi ved Norges idrettshøgskole i 2011. Arnhild har bred erfaring som fysioterapeut fra Scotland (2003-2006) og Norge hvor hun jobbet mye med rehabilitering av ortopediske traumer. Deretter gikk reisen til Qatar for å starte opp hennes doktorgradsprosjekt.

Standardisert helseundersøkelse (PHE) eller screening er en kjent metode for å avdekke og behandle helseplager som kan hindre deltakelse i trening og/eller konkurranse. Screening blir også benyttet for å identifisere risikofaktorer for fremtidig skade og sykdom slik at disse kan forebygges. Det er imidlertid lite dokumentasjon på effekten av screening, noe det idrettsmedisinske miljøet har etterlyst for å kunne vurdere om screening er en nyttig metode for å ivareta utøvernes helse.

Etter oppfølging av mer enn 550 profesjonelle mannlige fotballspillere i Qatar med et omfattende testbatteriet (anamnese, en generell medisinsk screening, hjertescreening med 12-ledet EKG og ekkokardiografi, muskel– og skjelettscreening), viste resultatene følgende:

En standardisert helseundersøkelse (PHE) er en nyttig metode for å avdekke en rekke helseplager, som man tror kan være relevant for utøverens helse og prestasjon, hvor behandling eller videre oppfølging kan bli initiert. For muskel- og skjelettscreeningen viser resultatene fra denne avhandlingen at den har begrenset (eller ingen) verdi som en metode for å identifisere spillere med økt skadeririko. Screeningtestene hadde en lav prediktiv evne.

Doktorgradsprosjektet ble veiledet av professorene Roald Bahr, Karim Khan og Erik Witvrouw. 

Les mer om Arnhilds prosjekter.

 

Tid og sted for disputas: 23. august 2018, Auditorium A, Norges idrettshøgskole 

Prøveforelesning: kl 1015 – 1100

"Treatment and prognosis of muscle injuries: the value of results from functional testing"

Disputas: kl 1300 – 1600

Bedømmelseskomité

  • Første opponent: Prof Dr med Tim Meyer, Saarland Universitet, Saarbrücken, Tyskland
  • Andre opponent: Prof Nicola Phillips, Cardiff Universitet, Storbritania
  • Leder: Førstemanuensis Trine Stensrud, Norges idrettshøgskole, Oslo

Prøveforelesning og disputas vil foregå på engelsk og er åpen for publikum. Velkommen!