Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Om oss

Senter for idrettsskadeforskning har som formål å forebygge skader og andre helseproblemer i idrett gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak. Vi legger særlig vekt på skader i fotball, håndball og alpint/snowboard.

 

Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet ved Norges idrettshøgskole i mai 2000. Senteret har siden da vært basisfinansiert fra Kulturdepartementet og mottatt prosjektstøtte fra en rekke ulike kilder, inkludert Helse Sør-Øst, Norges forskningsråd, Den internasjonale olympiske komité, Sparebankstiftelsen DNB, Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Norsk Tipping AS.

Det internasjonale fotballforbundet, FIFA, utnevnte i 2009 Senter for idrettsskadeforskning som ett av sine FIFA Medical Centers of Excellence. Samme år valgte Den internasjonale olympiske komité, IOC, senteret som ett av sine fire første IOC Research Centers for Prevention of Injury and Protection of Athlete Health; i dag er det 11 slike forskningssentre i verden.

Senter for idrettsskadeforskning ledes av professor dr. med. Roald Bahr og professor dr. med. Lars Engebretsen.

Idrettsskadeforskning – også internasjonalt – var tidligere vært preget av enkeltprosjekter som i seg selv har gitt verdifull dokumentasjon når det gjelder forekomst av skader innen ulike idretter, hvilke skadetyper som dominerer og deres alvorlighetsgrad.

Prosjektene har imidlertid ikke vært egnet til å gi tilstrekkelig innsikt i skademekanismer og risikofaktorer som er nødvendig for å utvikle og prøve ut forebyggende tiltak. Gjennom Senter for idrettsskadeforskning er det lagt til rette for en mer langsiktig satsing enn hva som tidligere har preget feltet.

Siden mai 2000 ble det derfor etablert et tverrfaglig forskningsmiljø med både idrettsfaglig og medisinsk kompetanse med utgangspunkt miljøene ved Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole og Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus. Målet har vært å utvikle senteret som knutepunkt i et nasjonalt forskningsnettverk – og å utvikle internasjonalt forskningssamarbeid med dette som utgangspunkt.