Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Blodtrykk hos toppfotballspillere'

Blodtrykk hos toppfotballspillere

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Hilde Moseby Berge
Veileder(e): Kjetil Steine, Erik Ekker Solberg, Thor Einar Andersen
Medarbeider(e): Gard Gjerdalen

Beskrivelse

UEFA har bestemt at alle mannlige toppfotballspillere må hjertescreenes. Som en del av hjertescreeningen av norske fotballspillere i 2008 ønsket vi å undersøke prevalensen av høyt blodtrykk (BT).

 

Mål

Se om det hadde sammenheng med hjerterytme (HR), pulstrykk (PP), økt venstre ventrikkel (VV) masse eller VV diastolisk dysfunksjon.

 

Metode

Alle fotballspillere i Tippe- og Adeccoligaens 28 av 30 klubber deltok, og 594 spillere ble inkludert. Blodtrykket ble målt ≥ 1 time etter fysisk aktivitet og kategorisert i samsvar med European Society of Hypertensions retningslinjer. Høyt BT (hypertensjon) er definert ≥ 140/90 mmHg. VV masse og diastolisk funksjon ble målt med henholdsvis to-dimensjonal- og pulset Doppler ekkokardiografi. Spillerne oppga høyde og vekt; derav ble kroppsmasse-index (BMI) og kroppsoverflate-areal (BSA) kalkulert. VV masse ble indeksert til BSA. Regresjonsanalyser for lineær sammenheng ble benyttet.

24- timers blodtrykksmåling hos hypertensive spillere og aldersmatchede kontroller vil bli utført høsten 2010.

 

Resultater

Gjennomsnittlig alder for spillerne var 25 år (variasjonsbredde 18-38), gjennomsnittlig BMI 23,7 kg/m² (20-29) og gjennomsnittlig BT 122/69 mmHg. Høyt BT ble målt hos 39 spillere (6,7%), inkludert to med grad 2 systolisk hypertensjon. Det var en signifikant lineær sammenheng mellom BT, angitt som gjennomsnittlig arterietrykk (MAP) og HR, PP og indeksert VV masse.   

 

Implikasjoner

Omtrent en fjerdedel av toppfotballspillerne hadde enten hypertensjon (6,7%) eller høyt normalt BT (18%). Høyt blodtrykk var assosiert med økt hjerterytme og pulstrykk, noe som indikerer økt sympatisk aktivitet hos disse fotballspillerne. De med forhøyet blodtrykk hadde også signifikant økt indeksert VV masse, noe som indikerer en tidlig start på organskade.

Når vi vet at et tilfeldig målt høyt blodtrykk i ung alder kan forutsi hypertensjon senere i livet, så støtter våre data BT-screening av atleter.