Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Compliance med SPILLEKLAR, et oppvarmingsprogram med skadeforebyggende hensikt'

Compliance med SPILLEKLAR, et oppvarmingsprogram med skadeforebyggende hensikt

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Torbjørn Soligard
Veileder(e): Thor Einar Andersen, Roald Bahr
Medarbeider(e): Agnethe Nilstad, Grethe Myklebust, Kathrin Steffen

Beskrivelse

Den høye forekomsten av skader i fotball understreker betydningen av tiltak for å redusere skaderisikoen, som f.eks øvelser med skadeforebyggende hensikt. Det er imidlertid få intervensjonsstudier som har registrert i hvor stor grad deltakerne har gjennomført treningen etter hensikten; det vi gjerne kaller compliance.

Det er i tillegg mangelfull dokumentasjon av hvilke faktorer som påvirker compliance, og hvor stor betydningen disse faktorene kan ha. Holdninger og motivasjon til skadeforebyggende trening antas å påvirke gjennomføringen, men sammenhengen er tidligere ikke undersøkt vitenskapelig.

 

Hensikten med denne delstudien er dermed å kartlegge holdninger, motivasjon og opplevde barrierer ved å gjennomføre skadeforebyggende trening.

 

Metode

Denne studien er en del av SPILLEKLAR-prosjektet, hvor hensikten er å undersøke effekten av et oppvarmingsprogram med skadeforebyggende hensikt blant unge kvinnelige fotballspillere. Mer enn 125 lag med spillere i alderen 14-16 år er inkludert, og halvparten av lagene vil benytte SPILLEKLAR! gjennom en hel fotballsesong. Compliance med SPILLEKLAR!, eksponering og skader som oppsto blir registrert fortløpende. Ved sesongslutt vil alle trenere i intervensjonsgruppen (gruppen som trente SPILLEKLAR!) bli intervjuet i forhold til sine erfaringer, holdninger og gjennomføringen av de nye treningsøvelsene i SPILLEKLAR!

 

Resultatene fra denne studien vil gi oss verdifull informasjon om i hvilken grad skadeforebyggende trening blir akseptert av trenere i ungdomsfotball og hvilke motivasjonelle faktorer og holdninger er med på å påvirke treneres deltakelse i prosjektet. Trenernes svar vil bli svært nyttig for utviklingen av skadeforebyggende treningsprogrammer og gjennomføringen av nye intervensjonsstudier.