Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Development of a pilot cartilage surgery registry'

Development of a pilot cartilage surgery registry

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Cathrine Nørstad Eftang
Veileder(e): Lars Engebretsen, Asbjørn Årøen

Beskrivelse

Intro: Fokale bruskskader i kne medfører smerte og redusert funksjon, og behandlingen av disse skadene er fortsatt uavklart. Det er store geografiske forskjeller i hvordan pasienter med disse skadene håndteres, resultatene fra randomiserte kontrollerte studier er sprikende og generaliserbarheten av disse resultatene er lav. En systematisk og langsiktig oppfølging av pasienter med denne type skade vil forbedre kvaliteten på behandlingen.

Mål: Å beskrive utviklingen av et pilotregister for fokale bruskskader i kne, samt å kartlegge og rapportere utfordringer. 

Metode: Pasienter med fulltykkelse fokale bruskskader i kne og som gjennomgikk et kirurgisk kneinngrep ble inkludert gjennom et prospektiv studiedesign. To sykehus deltok i pilotstudien.

Resultater: Vi registrerte 58 pasienter med isolert fokal bruskskade, og ytterligere 16 pasienter med tillegg av korsbåndsrekonstruksjon ble inkludert gjennom nasjonalt korsbåndregister i Norge. Dataene var ufullstendige og compliance varierte fra 18-73%.

Implikasjoner: Denne studien identifiserte utfordringer som er sentrale for kvaliteten på et klinisk register. Disse må forbedres før man etablerer et nasjonalt register for bruskskader I kne.