Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'God fysisk form – gir det lavere sykdom- og skaderisiko hos unge toppidrettsutøvere?'

God fysisk form – gir det lavere sykdom- og skaderisiko hos unge toppidrettsutøvere?

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Christine Holm Moseid
Veileder(e): Roald Bahr, Grethe Myklebust
Medarbeider(e): Jonathan Brun Bar-Yaacov, Åse-Helene Kristiansen, Marit Slåstuen, Morten Wang Fagerland

Beskrivelse

Bakgrunn: Lite er kjent om hvordan sykdommer og skader påvirker unge toppidrettsutøvere. Hvilke helseplager har de og hvordan påvirkes idrettsprestasjoner, -deltagelse og trening, av skader og sykdom? Overgang fra vanlig ungdomsskole til toppidrettsgymnas innebærer for mange en betydelig øket treningsbelastning. Hvordan er sammenhengen mellom fysisk form ved oppstart på toppidrettsgymnas og risiko for sykdom og skade i løpet av det første skoleåret? Er det noen sammenheng mellom god fysisk form og sykdom- og skaderisiko?

Formål: Hensikten med prosjektet var å få mer kunnskap om omfanget av helseplager hos unge idrettsutøvere høyt nivå. Vi ønsket å se på hvordan fysisk form ved skolestart påvirker risiko for sykdom og skade i løpet av første skoleår på toppidrettsgymnas.

Metode: Førsteklasseelever på 3 toppidrettsgymnas i Oslo, Bærum og på Lillehammer ble invitert til å være med i undersøkelsen skoleåret 2014/-15. Studien startet skolestart 2014/-15. Ved skolestart fylte de ut et elektronisk spørreskjema om idretts- og treningsbakgrunn, tidligere idretts-prestasjoner og helse. De gjennom førte også et generelt testbatteri på fysisk form («Ironman Jr») ved skolestart. I løpet av skoleåret 2014/-15 rapporterte utøverne ukentlig om de hadde sykdom eller skade som påvirket trening, idrettsprestasjon eller idrettsdeltagelse. Skjemaet (OSTRC-spørreskjema om helseplager) ble distribuert via en nyutviklet telefon-applikasjon.

Implikasjoner: Hovedmålet med studien var å undersøke om generell fysisk form ved oppstart på toppidrettsgymnas har noen sammenheng med omfang av skade og sykdom hos unge toppidrettsutøvere. Nyere undersøkelser av voksne utøvere, har vist at man må trene mye for å tåle mye trening. Når det gjelder ungdom finnes lite evidens-basert kunnskap på området. Dersom man kan vise eller avvise slike sammenhenger, er det i større grad mulig å gi konkrete råd knyttet til trenings- og konkurransebelastning for unge idrettsutøvere som begynner på toppidrettsgymnas, samt å jobbe for å ivareta deres helse på best mulig måte.