Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Inklusjon av Copenhagen Adduction Exercise i FIFA 11+ tilfører manglende effekt på styrke i hofteadduktorene blant mannlige fotballspillere'

Inklusjon av Copenhagen Adduction Exercise i FIFA 11+ tilfører manglende effekt på styrke i hofteadduktorene blant mannlige fotballspillere

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Joar Harøy
Veileder(e): Thor Einar Andersen, Roald Bahr
Medarbeider(e): Kristian Thorborg, Andreas Serner, Per Hölmich

Beskrivelse

Bakgrunn: FIFA 11+ var utviklet som et komplett oppvarmingsprogram for å forebygge skader blant fotballspillere. Selv om redusert styrke i hofteadduktorene er assosiert med lyskeskader, virker ingen av øvelsene i FIFA 11+ å være spesifikt rettet mot å øke styrken i hofteadduktorene.

Formål: Undersøke effekten på eksentrisk styrke i hofteadduktorene av FIFA 11+ programmet med og uten Copenhagen Adduction Exercise.

Studiedesign: Randomisert kontrollert studie.

Metode: Vi rekrutterte 45 spillere fra to mannlige U19 lag. Spillerne ble randomisert i to grupper; én gruppe gjennomførte normal FIFA 11+, mens den andre gruppen gjennomførte 11+, men byttet Nordic Hamstring øvelsen med Copenhagen Adduction Exercise. Begge gruppene gjennomførte intervensjonen tre ganger ukentlig i 8 uker. Spillerne gjennomførte eksentriske styrketester og sprinttest før og etter intervensjonen. Per-protokoll analyser ble gjennomført, der 12 spillere ble ekskludert som følge av for lav compliance (<67% av de foreskrevne øktene).

Hovedutfallsmål: Eksentrisk styrke i hofteadduktorene (Nm/kg).

Resultat: Analyser viste at det var en signifikant økning i eksentrisk styrke i hofteadduktorene på 0,29 Nm(kg (8,9%, p=0,01) i favør gruppen som gjennomførte Copenhagen Adduction Exercisem. Det var ingen endring i styrke for gruppa som gjennomførte normal FIFA 11+ (-0.02 Nm/kg (-0,7%), p=0.69).

Konklusjon: Ved å inkludere Copenhagen Adduction Exercise i FIFA 11+ programmet øker eksentrisk styrke i hofteadduktorene, mens normal FIFA 11+ gjør det ikke.