Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Nikking og hodeskader i barne- og ungdomsfotball – holder nåværende intervensjoner mål?'

Nikking og hodeskader i barne- og ungdomsfotball – holder nåværende intervensjoner mål?

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Stian Bahr Sandmo
Veileder(e): Roald Bahr, Inga Katharina Koerte, Thor Einar Andersen

Beskrivelse

Bakgrunn: Det foreligger mistanke om at nikking i fotball kan forårsake endringer i hjernen og påvirke kognitive funksjoner hos barne- og ungdomsspillere. I USA har det derfor blitt iverksatt regelendringer frem til barna fyller 13 år. Samtidig vet vi svært lite om hvor mye det faktisk nikkes i barne- og ungdomsfotball, og nåværende intervensjoner er ikke basert på vitenskapelig dokumentasjon.

Formål: Å kartlegge omfanget av nikking i barne- og ungdomsfotball, og evaluere effekten av alder og kjønn.

Metode: Fotballkamper under Norway Cup 2018 (uten nikke-restriksjoner) ble observert fra sidelinjen; kampene inkluderte aldersgrupper fra 11 til 19 år fra begge kjønn. Kamper fra senior elitenivå ble inkludert som referanse, basert på videoanalyse. Alle nikke-hendelser ble registrert; hendelsene ble klassifisert og tilskrevet enkeltspillere. Nikkefrekvenser ble utregnet i hver alders- og kjønnsklasse. 

Resultater: Vi observerte 267 kamper totalt (tilsvarende 4 011 spillertimer); 124 kamper for jenter (1 927 spillertimer) og 143 kamper for gutter (2 083 spillertimer). Totalt nikket gutter oftere enn jenter (2.7 vs. 1.8 nikk per spillertime; t-test p<0.001). Nikkefrekvensen økte med alderen (ANOVA, p<0.001), og nærmet seg seniornivå fra 16 år og utover. Det var betydelig variasjon innad i lagene for samtlige alders- og kjønnsklasser, med størst spredning (1 til 18 nikk per kamp) for jenter 19 år. Lavest totaleksponering ble observert for jenter under 12 år, med mindre enn to spillere som nikket ballen per kamp i gjennomsnitt, hver med 1 til 2 nikk.

Konklusjon: Alder og kjønn påvirker omfanget av nikking i barne- og ungdomsfotball. Gutter nikker mer enn jenter, nikkefrekvensen øker med alderen, og det er betydelig spredning mellom spillere. Nikking forekommer sjeldent i de yngste aldersklassene, særlig hos jenter. Forebyggende tiltak bør ta hensyn til disse faktorene, og i større grad veiledes av vitenskapelig dokumentasjon.