Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Registrering av keeperskader i Tippeligaen og Adeccoligaen'

Registrering av keeperskader i Tippeligaen og Adeccoligaen

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Erling Strand
Veileder(e): Tron Krosshaug, Thor Einar Andersen

Beskrivelse

Fotballkeeperen har en viktig rolle i det defensive spillet og har som hovedoppgave å hindre at motstanderen skårer mål. Keeperens arbeidsoppgaver og handlinger kan påvirke kampresultatet i stor grad. I tillegg til særegne arbeidsoppgaver har keeperen ofte eget treningssopplegg og egen keepertrener. På grunn av ulikhetene i arbeidsoppgaver kan en anta at risikosituasjoner og skadekarakteristikker hos keepere skiller seg fra hva tidligere studier har rapportert når det gjelder utespillere. Tidligere studier har ikke differensiert mellom keeper og utespiller når de har undersøkt risikosituasjoner og skadekarakteristikker som skadehyppighet, skadetype og alvorlighetsgrad av skader.

Hawkins og Fuller (1998) fant at 5-10% av alle fotballskader oppstår hos keeperen, men dette var ikke signifikant forskjellig fra andre spilleposisjoner. Andersen og medarb. (2004) fant en relativ risiko på 0,4 for skader hos keeper. Dette var betydelig lavere enn for de andre spillerposisjonene. Ingen av de tidligere studiene har differensiert mellom keepere og utespillere ved undersøkelse av skadehyppighet, skadetype, skadealvorlighet og skademekanismer.

 

Mål

Hensikten med denne studien er å kartlegge antall, type og alvorlighet av skader hos keepere i Tippeligaen og Adeccoligaen. Videre vil studien gjennom videoanalyse beskrive skademekanismer og risikosituasjoner for keepere gjennom en sesong i norsk toppfotball.

 

Metode

Dette er en prospektiv kohortstudie som strekker seg over en konkurransesesong (30.mars – 9.november). Det vil bli samlet inn informasjon om skader og eksponeringstid for fotball, i tillegg vil det samles inn videomateriale fra Tippeligaen 2008. Deltagerne i prosjektet er keepere med A-lags kontrakt med klubbene i Tippeligaen og Adeccoligaen. Baseline informasjon vil bli samlet inn gjennom et semistrukturert telefonintervju.

Skaderegistrering baserer seg på klubbenes journalsystem og gjennomføres på standardiserte skjema. Skader i både trening og kamp registreres. Informasjon om skadetype, lokalisasjon, alvorlighet og beskrivelse av skadesituasjonen registreres (Fuller og medarb. 2006). Keeperen er selv ansvarlig for registrering av skader i samarbeid med klubbens medisinske støtteapparat. Registrering av eksponeringstid for fotball skiller mellom kamp og trening (fotballtrening, spesifikk keepertrening og styrketrening) og angis i antall minutter per dag. Deltagerne vil bli fulgt opp gjennom telefon og e-post gjennom hele registreringsperioden.

Video fra samtlige kamper i Tippeligaen vil bli samlet inn i samarbeid med TV2 Norge og brukt til videoanalyse. Videoanalysen har som mål å beskrive akutte skadesituasjoner og kartlegge generell keeperaktivitet som antall ballberøringer, antall distribusjoner og antall dueller. Dette for å gi et uttrykk for eksponeringen keeperen har for ulike potensielle risikosituasjoner.

Denne studien vil bidra til økt kunnskap om skader, risikofaktorer for skader og skademekanismer hos keepere i Tippeligaen og Adeccoligaen. Økt kunnskap på disse feltene er viktig for å kunne utarbeide forebyggende tiltak for både unge og voksne keepere.