Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Risikofaktorer for skulderproblemer blant 329 elitehåndballspillere – Tidligere funn ble ikke bekreftet'

Risikofaktorer for skulderproblemer blant 329 elitehåndballspillere – Tidligere funn ble ikke bekreftet

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Stig Haugsbø Andersson
Veileder(e): Roald Bahr, Grethe Myklebust
Medarbeider(e): Karin Söderström, Magnus Johnsen Olsen, Runa Nesje, Even E Eriksen, Ola T Østvold, Marte Fagerheim, Daniel Major, Helene K Vileid, Camilla Skovly, Rikke Munk Kristensen, Kirsty Røed, Arnhild Skjølberg, Arnulf Aune, Hilde Fredriksen, Harald Markussen, Jan Henning Løken, Tom Morten Svendsen

Beskrivelse

Bakgrunn: Skulderproblemer er vanlig blant håndballspillere og domineres i hovedsak av overbelastningsskader. Redusert bevegelighet og lav utadrotasjonsstyrke i glenohumeralleddet, samt scapula dyskinesi, er identifisert som risikofaktorer blant mannlige elitehåndballspillere.

Formål: Undersøke om tidligere identifiserte risikofaktorer er assosiert med skulderproblemer blant mannlige og kvinnelige elitehåndballspillere.

Metode: 329 spillere (168 menn, 161 kvinner) fra de to øverste divisjonene i Norge ble inkludert og testet i forkant av 2014-2015 sesongen. Målingene inkluderte glenohumeral bevegelighet, isometrisk rotasjonsstyrke i skulderen og subjektiv vurdering av scapula kontroll. Spillerne ble fulgt prospektivt over en sesong og rapporterte månedlig prevalensen og alvorlighetsgraden av skulderproblemer gjennom Oslo Sports Trauma Overuse Injury Questionnaire. Basert på spillernes besvarelser ble det kalkulert en individuell gjennomsnittlig alvorlighetsskår som ble benyttet som utfallsmåll i en multivariabel regresjonsmodell for å undersøke assosiasjonen mellom de ulike risikofaktorene og skulderproblemer på individ nivå.

Resultat: Ingen signifikant assossiasjon ble observert mellom de tidligere identifiserte risikofaktorene og skulderproblemer: total rotasjonsbevegelighet (OR 1.05 pr 5° endring, 95% CI 0.98 to 1.13), utadrotasjonsstyrke (OR 1.05 pr 10 N endring, 95% CI 0.92 to 1.20), scapula dyskinesi (OR 1.23, 95% CI 0.25 to 5.99). En signifikant positiv assossiasjon ble observert mellom økt bevegelighet i innadrotasjon (OR 1.16 pr 
5° endring, 95% CI 1.00 to 1.34)  og skulderproblemer.

Konklusjon: Ingen av de tidligere identifiserte risikofaktorene var assosiert med skulderproblemer blant mannlige og kvinnelige elitehåndballspillere.