Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Talent og tidlig spesialisering – gir det øket risiko for sykdom og skade hos unge toppidrettsutøvere?'

Talent og tidlig spesialisering – gir det øket risiko for sykdom og skade hos unge toppidrettsutøvere?

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Christine Holm Moseid
Veileder(e): Roald Bahr, Grethe Myklebust
Medarbeider(e): Jonathan Brun Bar-Yaacov, Åse-Helene Kristiansen, Marit Slåstuen

Beskrivelse

Bakgrunn: Lite er kjent om hvordan sykdommer og skader påvirker unge toppidrettsutøvere. Hvilke helseplager har de og hvordan påvirkes idrettsprestasjoner, -deltagelse og trening, av skader og sykdom? Er det noen sammenheng mellom talent, tidlig spesialisering, og risiko for sykdom og skade?

Formål: Hensikten med prosjektet var å få mer kunnskap om omfanget av helseplager hos unge idrettsutøvere høyt nivå. Vi ønsket å se på hvordan talent, prestasjon og tidlig spesialisering påvirket risiko for sykdom og skade i løpet av første skoleår på toppidrettsgymnas.

Metode: Førsteklasseelever på 3 toppidrettsgymnas i Oslo, Bærum og på Lillehammer ble invitert til å være med i undersøkelsen skoleåret 2014/-15. Studien startet skolestart 2014/-15. Ved skolestart fylte de ut et elektronisk spørreskjema om idretts- og treningsbakgrunn, tidligere idretts-prestasjoner og helse. Trenerne ble forespurt om aktuell og forventet prestasjonsutvikling. I løpet av skoleåret 2014/-15 rapporterte utøverne ukentlig om de hadde sykdom eller skade som påvirket trening, idrettsprestasjon eller idrettsdeltagelse. Skjemaet (OSTRC-spørreskjema om helseplager) ble distribuert via en nyutviklet telefon-applikasjon.

Implikasjoner: Hovedmålet med studien var å undersøke om talent, prestasjonsnivå og grad av spesialisering har noen sammenheng med omfang av skade og sykdom hos unge toppidrettsutøvere. Det er lite evidens-basert kunnskap på området. Dersom man kan vise eller avvise slike sammenhenger, er det i større grad mulig å gi konkrete råd knyttet til om unge idrettsutøvere bør spesialisere seg, eventuelt når, samt å jobbe for å ivareta bedre helse hos de mest utsatte utøverne.