Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Screening av knevalgus i et tobens fallhopp'

Screening av knevalgus i et tobens fallhopp

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Agnethe Nilstad
Veileder(e): Tron Krosshaug
Medarbeider(e): Thor Einar Andersen, Kathrin Steffen, Roald Bahr, Eirik Kristianslund, Grethe Myklebust

Beskrivelse

Valgusbevegelse i kneet antas å ha en medvirkende faktor når kvinnelige utøvere skader fremre korsbånd. Tidligere studier har undersøkt en mulig sammenheng mellom valgus og korsbåndskader, og har undersøkt kneets kinematikk (bevegelse) og kinetikk (krefter) under utførelsen av et tobens fallhopp.

Men disse studiene er hovedsakelig basert på komplekse og tidkrevende målemetoder som tredimensjonal (3D) bevegelsesanalyse. Det er derfor behov for å utvikle enkle og effektive, men samtidig reliable, tester som kan benyttes til å screene og identifisere utøvere som kan ha ekstra nytte av skadeforebyggende trening.

 

Formålet med studien er å undersøke sammenhengen mellom en klinisk screeningtest basert på visuell bedømming av knekontroll i frontalplanet (valgus) og objektivt målt knevalgus (kinematikk) og abduksjonsmomenter i kneet (kinetikk) i et tobens fallhopp. I tillegg ønsket vi å undersøke inter-tester reliabilitet for tre uavhengige fysioterapeuter som benyttet den kliniske screeningtesten.

 

Metode

Denne studien er en del av en større prospektiv kohortstudie med hensikt å undersøke risikofaktorer for korsbåndskader blant kvinnelige elitefotballspillere (ACL risk factor study). Vi inkluderte spillere fra Toppserien i 2009 og to av screeningtestene fra korsbåndsprosjektet ble inkludert i studien; en klinisk screeningtest basert på visuell bedømming av knekontroll og bevegelsesanalyse (3D) av et tobens fallhopp. Analysene baseres på totalt 60 spillere med komplette resultater fra begge tester.

I den kliniske screeningtesten scoret tre erfarne fysioterapeuter spillernes knekontroll i frontalplanet som god, redusert eller dårlig, basert på spesifikke kriterier. Spillerne utførte også et tobens fallhopp i bevegelseslaben, hvor vi brukte markørbasert 3D analyse for å beregne knekinematikk (valgusvinkler) og kinetikk (abduksjonsmomenter).

Denne studien har til hensikt å beskrive sammenhengen mellom en klinisk screeningtest og objektivt målt knevalgus og kneabduksjonsmomenter. Funnene fra studien kan forhåpentligvis være et viktig bidrag i utviklingene av enkle og reliable screeningtester som kan benyttes til å identifisere utøvere som kan ha ekstra behov for skadeforebyggende trening.